Fermentation Raffinose Blastobotrys aristata  JCM 2929T 
  Fermentation Raffinose Blastobotrys nivea  JCM 2933T
  Fermentation Raffinose Candida entomophila  JCM 9607T 
  Fermentation Raffinose Candida membranifaciens  JCM 3570 
  Fermentation Raffinose Candida membranifaciens  JCM 9450T 
  Fermentation Raffinose Candida mogii  JCM 1611T 
  Fermentation Raffinose Candida pseudoflosculorum  JCM 17242T 
  Fermentation Raffinose Candida silvicultrix  JCM 9831T 
  Fermentation Raffinose Citeromyces matritensis  JCM 9609 
  Fermentation Raffinose Cyberlindnera fabianii  JCM 3603 
  Fermentation Raffinose Cyberlindnera petersonii  JCM 3618 
  Fermentation Raffinose Cyberlindnera petersonii  JCM 3619T
  Fermentation Raffinose Cyberlindnera saturnus  JCM 1826 
  Fermentation Raffinose Debaryomyces hansenii  JCM 2113 
  Fermentation Raffinose Debaryomyces hansenii  JCM 2162 
  Fermentation Raffinose Debaryomyces hansenii var. fabryi  JCM 2104T 
  Fermentation Raffinose Debaryomyces nepalensis  JCM 2164 
  Fermentation Raffinose Debaryomyces sp.  JCM 2997 
  Fermentation Raffinose Groenewaldozyma salmanticensis  JCM 8896T 
  Fermentation Raffinose Hyphopichia gotoi  JCM 10145T
  Fermentation Raffinose Kazachstania exigua  JCM 1789 
  Fermentation Raffinose Kazachstania exigua  JCM 1790T
  Fermentation Raffinose Kazachstania humilis  JCM 9613 
  Fermentation Raffinose Kluyveromyces lactis  JCM 5219 
  Fermentation Raffinose Kluyveromyces marxianus  JCM 2316 
  Fermentation Raffinose Kluyveromyces marxianus  JCM 21874 
  Fermentation Raffinose Kluyveromyces marxianus  JCM 21878 
  Fermentation Raffinose Kluyveromyces marxianus  JCM 22013 
  Fermentation Raffinose Kluyveromyces marxianus  JCM 22052 
  Fermentation Raffinose Lachancea kluyveri  JCM 7257T 
  Fermentation Raffinose Lachancea thermotolerans  JCM 19085T
  Fermentation Raffinose Meyerozyma guilliermondii  JCM 10735T 
  Fermentation Raffinose Saccharomyces bayanus  JCM 21976 
  Fermentation Raffinose Saccharomyces cerevisiae  JCM 2223 
  Fermentation Raffinose Saccharomycodes ludwigii  JCM 21977 
  Fermentation Raffinose Schizosaccharomyces japonicus  JCM 6804 
  Fermentation Raffinose Schizosaccharomyces japonicus  JCM 6805 
  Fermentation Raffinose Schizosaccharomyces japonicus  JCM 8263 
  Fermentation Raffinose Schizosaccharomyces japonicus  JCM 8264T 
  Fermentation Raffinose Schizosaccharomyces pombe  JCM 1846
  Fermentation Raffinose Schwanniomyces capriottii  JCM 6177T 
  Fermentation Raffinose Schwanniomyces polymorphus var. africanus  JCM 7443T 
  Fermentation Raffinose Wickerhamiella versatilis  JCM 5958 
  Fermentation Raffinose Wickerhamomyces anomalus  JCM 2376 
  Fermentation Raffinose Wickerhamomyces anomalus  JCM 3538 
  Fermentation Raffinose Wickerhamomyces anomalus  JCM 3583 
  Fermentation Raffinose Wickerhamomyces anomalus  JCM 9847 
  Fermentation Raffinose Zygotorulaspora mrakii  JCM 1800T