Reference

Search for REF=[940].
940
Takahashi, T. and Yamamoto, T.
Seishu tane-koji chu no koji-kin to shoyu mata wa tamari-koji chu no koji-kin to no hikaku kenkyu.
Rep. Gov. Brew. Exp. Sta. 37: 369-371, 1911. (Japanese).