Reference

Search for REF=[818].
818
Konev, Yu. E., Tsyganov, V. A., Minbaev, R. and Morozov, V. M.
New genus of actinomycetes-Echinospora gen. nov.
Mikrobiologiya 36: 309-317, 1967. (Russian).