Reference

Search for REF=[748].
748
Shinobu, R.
Streptomyces davawensis nov. sp.
Mem. Osaka Kyoiku Univ. 23: 1-8, 1974.