Reference

Search for REF=[5183].
5183
Slesarev, A. I., Mezhevaya, K. V., Makarova, K. S., Polushin, N. N., Shcherbinina, O. V., Shakhova, V. V., Belova, G. I., Aravind, L., Natale, D. A., Rogozin, I. B., Tatusov, R. L., Wolf, Y. I., Stetter, K. O., Malykh, A. G., Koonin, E. V. and Kozyavkin, S. A.
The complete genome of hyperthermophile Methanopyrus kandleri AV19 and monophyly of archaeal methanogens.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99: 4644-4649, 2002.
PMID: 11930014.
DOI: 10.1073/pnas.032671499.


Copyright © 2022 Microbe Division (JCM) - All Rights Reserved