Reference

Search for REF=[3503].
3503
Tomita, K., Hoshino, Y., Ohkusa, N., Tsuno, T. and Miyaki, T.
Micromonospora chersina sp. nov.
Actinomycetologica 6: 21-28, 1992.
DOI: 10.3209/saj.6_21.