Reference

Search for REF=[1911].
1911
Gauze, G. F., Preobrazhenskaya, T. P., Lavrova, N. V., Ukholina, R. S., Kochetkova, G. V., Nechaeva, N. P., Konstantinova, N. V. and Tolstykh, I. V.
Actinomadura cremea var. rifamycini, a rifamycin-producing organism.
Antibiotiki 20: 963-966, 1975. (Russian).
PMID: 1225170.


Copyright © 2024 Microbe Division (JCM) - All Rights Reserved