Reference

Search for REF=[1772].
1772
Hongo, M.
Nyuto hakkosei kobo ni tsuite.
Nippon Nogeikagaku Kaishi 16: 1017-1037, 1940. (Japanese).