Reference

Search for REF=[1601].
1601
Shinobu, R.
On Streptomyces spiroverticillatus nov. sp.
Bot. Mag. Tokyo 71: 87-93, 1958.
DOI: 10.15281/jplantres1887.71.87.